Chào mọi người, cho hỏi plugin nào để lấy data sản phẩm từ website khác vào wordpress. Quan trong là thay đổi trực tiếp giá bán, tin tức (cập nhật mới) thông qua api Thanks

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người, cho hỏi plugin nào để lấy data sản phẩm từ website khác vào wordpress. Quan trong là thay đổi trực tiếp giá bán, tin tức (cập nhật mới) thông qua api Thanks
Nguồn: Redirecting...