Chào cả nhà, Mình dùng widget để hiện tất cả bài viết, chỉ ra 1 dòng tiêu đề bài viết Cho mình hỏi là để hiện "tất cả bài viết ra 1 Trang tin tức: gồm thum, tilte,... thì dùng plugin hay css? Mình đang dùng WP Ele Astra

Câu hỏi từ Group FB:
Chào cả nhà,

Mình dùng widget để hiện tất cả bài viết, chỉ ra 1 dòng tiêu đề bài viết

Cho mình hỏi là để hiện "tất cả bài viết ra 1 Trang tin tức: gồm thum, tilte,… thì dùng plugin hay css? Mình đang dùng WP Ele Astra
Nguồn: Redirecting...