Cần một bác code plugin upload file lên Wasabi s3 và có trang quản lý những file đã upload (thêm xóa sửa) cho admin và user, Guest chỉ upload file được 30 ngày tự xóa

Câu hỏi từ Group FB:
Cần một bác code plugin upload file lên Wasabi s3 và có trang quản lý những file đã upload (thêm xóa sửa) cho admin và user, Guest chỉ upload file được 30 ngày tự xóa
Nguồn: Redirecting...