Cấm sử dụng dấu cách (khoảng trắng) khi đặt tên tài khoản WordPress

Cấm sử dụng dấu cách (khoảng trắng) khi đặt tên tài khoản WordPress
0

Bạn Đào Công Thương đặt câu hỏi:

Hiện tại khi mình đăng ký tài khoản trong wordpress thì nó cho phép dùng dấu cách. Có cách nào xóa hoặc ép buộc người dùng chỉ đăng ký tài khoản bằng tiếng việt không dấu và không dấu cách không ạ ? Cảm ơn

Ad COP xin phản hồi như sau

Bạn có thể chèn đoạn mã sau vào file functions.php của theme

add_filter('validate_username' , 'wpvn_validate_username', 10, 2);
function wpvn_validate_username($valid, $username ) {
		if (preg_match("/\\s/", $username)) {
			return $valid=false;
		}
	return $valid;
}

Chúc bạn thành công :star_struck: