Cách xóa tiêu đề trên tất cả các Trang trong Genesis

Bạn đang tìm cách xóa tiêu đề mục nhập (có tiêu đề) trên tất cả các Trang tĩnh trong Genesis mà không cần plugin?

Chỉ cần thêm những thứ sau vào chủ đề con :functions.php

add_action( 'genesis_before_entry', 'custom_remove_titles' );
/**
 * Remove entry header on static Pages.
 */
function custom_remove_titles() {
  // if we are not on a static Page, abort.
  if ( ! is_page() ) {
    return;
  }

  remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_entry_header_markup_open', 5 );
  remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_do_post_title' );
  remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_entry_header_markup_close', 15 );
}