Cách xóa tiêu đề trang Bài đăng trong Genesis

Có một Trang tĩnh được đặt làm trang Bài đăng tại Cài đặt> Đọc trong trang WordPress được hỗ trợ bởi Genesis của bạn?

Nếu bạn muốn xóa tiêu đề Trang bên trong .posts-page-description, chỉ cần thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con của bạn :

remove_action( ‘genesis_before_loop’, ‘genesis_do_posts_page_heading’ );