Cách xóa Tiện ích chân trang trên các Trang cụ thể trong Genesis

Trong nhóm Facebook của tôi, một người dùng hỏi:

Bạn có hướng dẫn xóa các widget footer khỏi một vài trang trên trang web không (tất nhiên là sử dụng Genesis!)

Bây giờ tôi làm.

Mã mẫu sau, khi được thêm vào functions.php của chủ đề con sẽ xóa các tiện ích chân trang trên các Trang ‘Giới thiệu’ và ‘Liên hệ’ trong trang web Genesis:

// Remove Footer Widget Areas on 'About' and 'Contact' Pages
add_action( 'genesis_after_content_sidebar_wrap', 'sk_footer_widget_areas' );
function sk_footer_widget_areas() {

	if ( is_page( array( 'about', 'contact' ) ) ) {
		remove_action( 'genesis_before_footer', 'genesis_footer_widget_areas' );
	}

}