Cách xóa thông tin bài đăng trong Genesis cho tất cả các loại bài đăng ngoài 'bài đăng'

Tìm cách xóa thông tin bài đăng (bao gồm ngày tháng, tác giả, liên kết đến nhận xét) trên các mục của tất cả các loại bài đăng ngoại trừ Bài đăng tiêu chuẩn trong Genesis?

Chỉ cần thêm cái này vào functions.php của chủ đề con của bạn :

// Remove Post Info from entries of all post types excerpt 'post'
add_action( 'init', 'sk_conditional_post_info', 11 );
function sk_conditional_post_info() {

	$public_post_types = get_post_types( array( 'public' => true, '_builtin' => false ) );

	foreach ( $public_post_types as $post_type ) {
		remove_post_type_support( $post_type, 'genesis-entry-meta-before-content' );
	}
}