Cách xóa thông tin bài đăng trong Genesis cho các loại bài đăng cụ thể

Bài viết này cho biết cách có thể xóa meta mục nhập (hoặc thông tin bài đăng) trong tiêu đề mục nhập đối với các loại bài đăng cụ thể trong tất cả các chế độ xem (số ít và lưu trữ) trong Genesis.

Thêm phần sau vào chủ đề con functions.php :

add_action( 'init', 'sk_conditional_post_info', 11 );
/**
 * Remove Post Info from entries of all post types other than the specified ones in all views.
 */
function sk_conditional_post_info() {
	// enter your desired post types in the line below.
	$post_types = array( 'memberpressproduct', 'testimonial' );

	foreach ( $post_types as $post_type ) {
		remove_post_type_support( $post_type, 'genesis-entry-meta-before-content' );
	}
}

Nhập (các) loại bài đăng mà thông tin bài đăng không được xuất ra trong dòng này:

$post_types = array( 'memberpressproduct', 'testimonial' );

Đối với một CPT duy nhất, hãy có nó như sau:

$post_types = array( 'testimonial' );

Đã thử nghiệm trong Genesis Sample 3.3.0.