Cách xóa Thanh bên cho trang Blog, Lưu trữ và Bài đăng trong Genesis

Bạn muốn đặt bố cục Nội dung đầy đủ cho trang Blog, Lưu trữ và Bài đăng trong Genesis với các trang khác của trang web có bố cục Thanh bên nội dung?

Đi tới cài đặt chủ đề và đặt bố cục Thanh bên nội dung làm mặc định.

Sau đó, thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :

// Apply Full Width Content layout to Posts page, Single Posts and Archives.
add_action( 'get_header', 'sk_set_full_layout' );
function sk_set_full_layout() {
	if ( ! ( is_home() || is_singular( 'post' ) || is_archive() ) ) {
		return;
	}
	// Force full width content
	add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
}