Cách xóa nút “Chọn tùy chọn” khỏi các sản phẩm có thể thay đổi trên trang cửa hàng WooCommerce chính

Trong kênh WooCommerce của Genesis Slack, một người dùng đã hỏi:

Câu hỏi hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng có ai biết cách xóa nút “Chọn Tùy chọn” trong Trang chính của WooCommerce Shop không?

woocommerce_loop_add_to_cart_link có thể sử dụng móc lọc để loại bỏ các nút Chọn tùy chọn cho từng sản phẩm biến.

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :

// Remove "Select options" button from (variable) products on the main WooCommerce shop page.
add_filter( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link', function( $product ) {

	global $product;

	if ( is_shop() && 'variable' === $product->product_type ) {
		return '';
	} else {
		sprintf( '%s',
			esc_url( $product->add_to_cart_url() ),
			esc_attr( isset( $args['quantity'] ) ? $args['quantity'] : 1 ),
			esc_attr( isset( $args['class'] ) ? $args['class'] : 'button' ),
			isset( $args['attributes'] ) ? wc_implode_html_attributes( $args['attributes'] ) : '',
			esc_html( $product->add_to_cart_text() )
		);
	}

} );