Cách xóa Ngày khỏi Bài đăng trong Genesis

Tìm cách loại bỏ ngày xuất hiện trong văn bản thông tin bài đăng trong trang Genesis của bạn?

Thêm phần sau vào chủ đề con :functions.php

add_filter( 'genesis_post_info', 'sp_post_info_filter' );
/**
 * Customize entry meta in the entry header.
 *
 * @param string $post_info Existing post info
 * @return Modified post info
 */
function sp_post_info_filter( $post_info ) {
    $post_info = __( 'by', 'genesis' ) . ' [post_author_posts_link] [post_comments] [post_edit]';

    return $post_info;
}