Cách xóa gradient nền cho hero tiêu đề trong Essence Pro

Phần Header Hero của Essence Pro có một dải màu tối trên đầu hình ảnh để văn bản có thể đọc được.

Nếu bạn đang muốn loại bỏ gradient này có thể vì bạn muốn sử dụng hình nền “tối” của riêng mình, chỉ cần chỉnh sửa /wp-content/themes/essence-pro/lib/header-functions.php và thay đổi

$output = '<style type="text/css">.header-hero { background-image: linear-gradient(0deg, rgba(0,0,0,0.5) 50%, rgba(0,0,0,0.85) 100%), url(' . esc_url( $bg_image ) . '); }</style>';

đến

$output = '<style type="text/css">.header-hero { background-image: url(' . esc_url( $bg_image ) . '); }</style>';