Cách xóa đường viền khỏi liên kết hình ảnh

Kịch bản:

.entry-content a {
	border-bottom: 1px dotted #497fc3;
}

Dung dịch:

.entry-content a img {
	vertical-align: top;
}