Cách xóa các trường Email và Trang web khỏi Biểu mẫu Nhận xét trong WordPress

Tìm cách xóa các trường Email và Trang web / URL trong biểu mẫu nhận xét trên trang web WordPress của bạn?

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con của bạn :

add_filter( 'comment_form_default_fields', 'comment_form_custom_fields' );
/**
 * Remove Email and Website fields in comment form.
 *
 * @param  array $args Default comment form arguments
 * @return array       Modified comment form arguments
 */
function comment_form_custom_fields( $args ) {
    unset( $args['email'] );

    unset( $args['url'] );

    return $args;
}