Cách tùy chỉnh thông tin bài đăng trong tiêu đề mục nhập trên một số bài đăng được chọn trong Genesis

Tìm cách sửa đổi meta mục nhập hoặc đăng thông tin trong tiêu đề mục nhập trong trang web Genesis của bạn nhưng chỉ trên các bài đăng cụ thể?

Chúng ta có thể làm điều này bằng cách gói mã bên trong một điều kiện if để kiểm tra ID của các bài đăng đã chọn trong hàm được nối vào genesis_post_info .

Thêm mã mẫu sau vào chủ đề con functions.php sẽ thay đổi thông tin bài đăng mặc định,

[post_date] by [post_author_posts_link] [post_comments] [post_edit]

đến

[post_date] [post_comments] [post_edit]

tức là, xóa phần “của <tên tác giả”> khỏi thông tin bài đăng trên các bài đăng có các ID này: 20 và 447.

add_filter( 'genesis_post_info', 'sk_post_info_filter' );
/**
 * Modify post info in entry header on select single posts.
 */
function sk_post_info_filter( $post_info ) {
	if ( is_single( array( '20', '447' ) ) ) {
		$post_info = '[post_date] [post_comments] [post_edit]';
	}
	
	return $post_info;
}

Bạn sẽ cần đặt các mã ngắn mong muốn của mình trong đoạn mã trên và quan trọng là thay đổi ID thành ID của các bài đăng sẽ bị ảnh hưởng.