Cách tùy chỉnh thông tin bài đăng trong Genesis

Hướng dẫn này chỉ ra cách thực hiện các thay đổi đối với meta thông tin hoặc mục nhập trước nội dung trong Genesis bằng cách sử dụng genesis_post_meta bộ lọc.

Thêm phần sau vào chủ đề con functions.php :

add_filter( 'genesis_post_info', 'custom_genesis_post_info' );
/**
* Customize Post Info (Entry Meta Before Content).
*/
function custom_genesis_post_info( $post_meta ) {
 
return sprintf( '[post_date] %s [post_author_posts_link] [post_comments] [post_edit]', __( 'by', 'genesis-sample' ) );
 
}

và chỉnh sửa return dòng bên trong hàm nếu cần.

Ví dụ: để xóa nhận xét của bài đăng, bạn sẽ thay đổi nó thành:

return sprintf( '[post_date] %s [post_author_posts_link] [post_edit]', __( 'by', 'genesis-sample' ) );