Cách thiết lập URL tương tự như các bản trình diễn chủ đề StudioPress cho các bản trình diễn chủ đề Genesis của bên thứ ba

Vấn đề

Tôi muốn truy cập trang web demo của chủ đề Showcase Pro. Trong trình duyệt của tôi (Chrome), tôi bắt đầu nhập demo và danh sách đề xuất lịch sử trình duyệt.

Tôi thay đổi phần cuối cùng của URL từ infinity thành showcase và nhấn quay lại.

Kết quả là một trang ở Chế độ bảo trì (trong trường hợp này) hoặc thường là Không tìm thấy Trang vì Trưng bày là chủ đề của bên thứ ba / cộng đồng và bản trình diễn chủ đề được lưu trữ bởi / trên trang của người bán chứ không phải trên StudioPress '.

Vì vậy, để đến trang demo, tôi phải truy cập http://my.studiopress.com/downloads/, tìm kiếm Showcase, nhấp vào nút để xem Hướng dẫn cài đặt, tìm liên kết và nhấp vào nó. Quá nhiều việc! (ít nhất là đối với tôi, nơi tôi mở một số bản demo chủ đề mỗi ngày khi tôi viết hướng dẫn về cách tùy chỉnh Genesis)

Giải pháp

Sử dụng tiện ích mở rộng của Chrome có tên Redirector và thiết lập quy tắc chuyển hướng để Chrome tự động chuyển hướng https://demo.studiopress.com/showcase đến https://showcase.designbybloom.co/.

Nếu bạn muốn thiết lập chuyển hướng cho tất cả các chủ đề con Genesis của bên thứ ba như đã nêu chi tiết trước đó, hãy làm theo các bước bên dưới (bạn chỉ cần thực hiện các bước này một lần).

Bước 1

Cài đặt tiện ích mở rộng Redirector trong Chrome.

Bước 2

Tạo một tệp có tên say, trên máy tính của bạn với mã sau:Redirector.json

{
  "createdBy": "Redirector v3.1.0",
  "createdAt": "2017-07-07T10:24:19.654Z",
  "redirects": [
    {
      "description": "Refined Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/refined",
      "exampleResult": "https://demos.restored316designs.com/refined/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/refined*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "https://demos.restored316designs.com/refined/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Slush Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/slush",
      "exampleResult": "https://demo.zigzagpress.com/slush/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/slush*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "https://demo.zigzagpress.com/slush/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Simply Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/simply",
      "exampleResult": "https://simply.designbybloom.co/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/simply*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "https://simply.designbybloom.co/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Pretty Creative",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/pretty-creative",
      "exampleResult": "https://prettydarncute.com/demos/prettycreative/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/pretty-creative*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "https://prettydarncute.com/demos/prettycreative/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Pretty Chic",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/pretty-chic",
      "exampleResult": "https://prettydarncute.com/demos/prettychic/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/pretty-chic*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "https://prettydarncute.com/demos/prettychic/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Milan",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/milan",
      "exampleResult": "http://demo.themetry.com/milan/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/milan*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "http://demo.themetry.com/milan/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Market",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/market",
      "exampleResult": "http://demos.restored316designs.com/market/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/market*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "http://demos.restored316designs.com/market/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Maker Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/maker",
      "exampleResult": "https://maker.designbybloom.co/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/maker*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "https://maker.designbybloom.co/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Jessica",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/jessica",
      "exampleResult": "https://demo.web-savvy-marketing.com/jessica/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/jessica*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "https://demo.web-savvy-marketing.com/jessica/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Hello! Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/hello",
      "exampleResult": "http://hello.personalbranding.thebrandid.com/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/hello*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "http://hello.personalbranding.thebrandid.com/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Glam Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/glam",
      "exampleResult": "http://demos.restored316designs.com/glam/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/glam*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "http://demos.restored316designs.com/glam/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Elegance",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/elegance",
      "exampleResult": "http://themes.stephaniehellwig.com/elegance/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/elegance*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "http://themes.stephaniehellwig.com/elegance/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Divine",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/divine",
      "exampleResult": "https://demos.restored316designs.com/divine/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/divine*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "https://demos.restored316designs.com/divine/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Cook’d Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/cookd",
      "exampleResult": "http://cookdpro.blog/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/cookd*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "http://cookdpro.blog/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Brunch Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/brunch",
      "exampleResult": "http://brunchpro.blog/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/brunch*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "http://brunchpro.blog/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Agent Focused Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/agent-focused",
      "exampleResult": "http://demo.winningagent.com/agent-focused/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/agent-focused*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "http://demo.winningagent.com/agent-focused/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Aspire Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/aspire",
      "exampleResult": "http://demo.appfinite.net/aspire/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/aspire*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "http://demo.appfinite.net/aspire/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Kickstart Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/kickstart",
      "exampleResult": "http://demo.leanthemes.co/kickstart/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/kickstart*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "http://demo.leanthemes.co/kickstart/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Foodie Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/foodie",
      "exampleResult": "https://foodiepro.com/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/foodie*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "https://foodiepro.com/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Showcase Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/showcase",
      "exampleResult": "https://showcase.designbybloom.co/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/showcase*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "https://showcase.designbybloom.co/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    },
    {
      "description": "Gallery Pro",
      "exampleUrl": "https://demo.studiopress.com/gallery/",
      "exampleResult": "https://gallery.designbybloom.co/",
      "error": null,
      "includePattern": "*demo.studiopress.com/gallery*",
      "excludePattern": "",
      "redirectUrl": "https://gallery.designbybloom.co/",
      "patternType": "W",
      "processMatches": "noProcessing",
      "disabled": false,
      "appliesTo": [
        "main_frame"
      ]
    }
  ]
}

Nhấp vào biểu tượng của tiện ích mở rộng trên thanh trình duyệt> Chỉnh sửa chuyển hướng> Nhập. Chọn tệp trên.

Đó là nó.

Đây là danh sách các chuyển hướng có trong tệp trên:

https://demo.studiopress.com/gallery> https://gallery.designbybloom.co/
https://demo.studiopress.com/showcase> https://showcase.designbybloom.co/
https:// demo. studiopress.com/foodie> https://foodiepro.com/
https://demo.studiopress.com/kickstart> Kickstart Pro – A theme for startups
https://demo.studiopress.com/aspire> Aspire – My WordPress Blog
https://demo.studiopress.com/agent-focused> Agent Focused – A WordPress Real Estate Theme for the Genesis Framework
https://demo.studiopress.com/ bữa nửa buổi> http://brunchpro.blog/
https://demo.studiopress.com/cookd> http://cookdpro.blog/
https://demo.studiopress.com/divine> https://demos.restored316designs. com / thần thánh /
https://demo.studiopress.com/elegance> http://themes.stephaniehellwig.com/elegance/
https://demo.studiopress.com/glam> Glam – a fashion & lifestyle blog
https: //demo.studiopress.com/hello> http://hello.personalbranding.thebrandid.com/
https://demo.studiopress.com/jessica> https://demo.web-savvy-marketing.com/jessica/
https://demo.studiopress.com/maker> https://maker.designbybloom.co/
https://demo.studiopress.com/market> http://demos.restored316designs.com/market/
https:// demo.studiopress.com/milan> Milan – A fashionable Genesis magazine theme
https://demo.studiopress.com/pretty-chic> Pretty Chic – stylish. functional. sleek. modern.
https: // demo.studiopress.com/pretty-creative> https: // prettydarncute.com / demo / prettycreative /
https://demo.studiopress.com/simply> https://simply.designbybloom.co/
https://demo.studiopress.com/slush> Slush - ZigzagPress Theme Demo
https: // demo.studiopress.com/refined> Refined – WordPress Theme Built for Growth

Bạn cũng có thể thiết lập các chuyển hướng đơn giản hơn nếu muốn.http://showcase