Cách thêm nút Đọc thêm bên dưới nội dung / đoạn trích trong Genesis

Một người dùng đã hỏi trong Genesis Slack:

Bạn có thể cho tôi gợi ý về cách tôi có thể thêm nút “Đọc thêm” vào phần trích dẫn của bài đăng không?

Thêm nút Đọc thêm bên dưới đoạn trích / nội dung / giới hạn nội dung cho mọi bài đăng trong kho lưu trữ (Trang bài đăng, kho lưu trữ danh mục, v.v.) của Genesis cũng đơn giản như thêm

add_action( 'genesis_entry_content', 'custom_add_read_more' );
/**
 * Add Read More button below post excerpts/content on archives.
 */
function custom_add_read_more() {
  // if this is a singular page, abort.
  if ( is_singular() ) {
    return;
  }

  printf( '<a href="%s" class="more-link button">%s</a>', get_permalink(), esc_html__( 'Continue Reading' ) );
}

trong functions.php của chủ đề con.

Thay thế bằng văn bản đọc nhiều hơn mong muốn của bạn.Continue Reading

Tùy thuộc vào chủ đề đang hoạt động, bạn có thể muốn thêm một chút CSS để thêm một số không gian bên dưới nút.

.more-link {
  margin-bottom: 30px;
}