Cách thêm một khu vực tiện ích Footer bổ sung trong Altitude Pro

Bước 1

Chỉnh sửa các functions.php của Altitude Pro .

một sự thay đổi

//* Add support for 1-column footer widget area
add_theme_support( 'genesis-footer-widgets', 1 );

đến

//* Add support for 2-column footer widget areas
add_theme_support( 'genesis-footer-widgets', 2 );

b) Thay đổi

//* Add support for structural wraps
add_theme_support( 'genesis-structural-wraps', array(
	'header',
	'nav',
	'subnav',
	'footer-widgets',
	'footer',
) );

đến

//* Add support for structural wraps
add_theme_support( 'genesis-structural-wraps', array(
	'header',
	'nav',
	'subnav',
	// 'footer-widgets',
	'footer',
) );

Bước 2

Chỉnh sửa style.css của Altitude Pro .

Thay thế phần Footer Widgets (dòng 1688 đến dòng 1726 trong biểu định kiểu của Altitude Pro chưa sửa đổi) bằng phần sau:

/*
Footer Widgets
---------------------------------------------------------------------------------------------------- */

.footer-widgets {
	/*background-color: #22a1c4;*/
	clear: both;
	text-align: center;
	position: relative;
	z-index: 9;
}

/*.footer-widgets .wrap {
	padding-bottom: 100px;
	padding-top: 100px;
}*/

.footer-widgets,
.footer-widgets .wrap a,
.footer-widgets .wrap a.button {
	color: #fff;
}

.footer-widgets a:hover {
	color: #000;
}

.footer-widgets li {
	margin-bottom: 10px;
	padding-bottom: 10px;
}

.footer-widgets .widget {
	/*margin-bottom: 40px;*/
	max-width: 1200px;
	margin: 0 auto;
	padding-top: 100px;
}

.footer-widgets .widget:last-child {
	padding-bottom: 100px;
}

.footer-widgets p:last-child {
	margin-bottom: 0;
}

.footer-widgets-1 {
	background-color: #22a1c4;
}

.footer-widgets-1 a {
	color: #fff;
}

.footer-widgets-2 {
	background-color: #23282d;
}

Bước 3

Tại Appearance> Widgets, điền vào khu vực widget Footer 2 với (các) widget mong muốn của bạn.