Cách thêm liên kết vào nhận xét khi tính năng bình luận bị tắt cho các bài đăng trong Genesis

Theo mặc định, thông tin bài đăng trong Genesis hiển thị ngày xuất bản, liên kết tác giả, liên kết đến nhận xét và liên kết chỉnh sửa.

Các bài đăng mà nhận xét đã bị tắt bằng cách bỏ chọn “Cho phép nhận xét”. trong hộp meta Thảo luận trong trình chỉnh sửa bài đăng sẽ không hiển thị liên kết đến nhận xét.

Có thể hiển thị liên kết nhận xét bằng cách chỉ cần đặt hide_if_off thành false trong shortcode hoặc trong một hàm được nối với và / hoặc trong trường Thông tin bài đăng của (các) tiện ích Bài đăng nổi bật.[post_comments] genesis_post_info

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :

// Customize entry meta in the entry header
add_filter( 'genesis_post_info', 'sp_post_info_filter' );
function sp_post_info_filter( $post_info ) {

	$post_info = '[post_date] by [post_author_posts_link] [post_comments hide_if_off=false] [post_edit]';

	return $post_info;

}

Nguồn: genesis / lib / shortcodes / post.php