Cách thêm hình ảnh có chiều rộng đầy đủ bên dưới Tiêu đề trên trang Blog trong Dynamik

Trong phần nhận xét của Cách thêm hình ảnh có chiều rộng đầy đủ bên dưới Tiêu đề trên trang Blog trong Genesis, một người dùng đã hỏi:

Bạn sẽ làm điều này như thế nào trong Dynamik?

Đây là cách thực hiện.

Bước 1

Tại Genesis> Dynamik Custom> Conditionals, hãy thêm một điều kiện mới như sau:is_home()

Bước 2

Tại Dynamik Custom> Hook Boxes, hãy thêm một chức năng mới được nối để genesis_after_header có mã sau:

<div class="blog-banner">
<img src="http://placehold.it/1600x222&text=Banner" alt="Banner" />
</div>

Thay thế URL bằng URL của hình ảnh biểu ngữ mong muốn của bạn.

Đảm bảo rằng bạn chọn is_home điều kiện đã tạo ở bước trước đó.

Bước 3

Thêm phần sau vào Dynamik Custom> CSS:

/* Full Width Banner Image on Posts page
--------------------------------------------- */
 
.blog-banner {
	text-align: center;
}
 
.blog-banner img {
	width: 100%;
	vertical-align: top;
}