Cách thêm cột quản trị URL trong Thư viện phương tiện WordPress

Sẽ rất tiện lợi khi có thể dễ dàng sao chép URL mục phương tiện trực tiếp trên màn hình Thư viện phương tiện chính thay vì phải mở mục đó phải không?

Sau đây là phiên bản được định dạng tốt hơn của mã này và thêm cột URL trong thư viện phương tiện. Nhấp vào bên trong trường URL sẽ chọn URL sẵn sàng để bạn sao chép.

add_filter( 'manage_media_columns', 'sk_media_columns_url' );
/**
 * Filter the Media list table columns to add a URL column.
 *
 * @param array $posts_columns Existing array of columns displayed in the Media list table.
 * @return array Amended array of columns to be displayed in the Media list table.
 */
function sk_media_columns_url( $posts_columns ) {
	$posts_columns['media_url'] = 'URL';
	return $posts_columns;
}

add_action( 'manage_media_custom_column', 'sk_media_custom_column_url' );
/**
 * Display URL custom column in the Media list table.
 *
 * @param string $column_name Name of the custom column.
 */
function sk_media_custom_column_url( $column_name ) {
	if ( 'media_url' !== $column_name ) {
		return;
	}

	echo '<input type="text" width="100%" onclick="jQuery(this).select();" value="' . wp_get_attachment_url() . '" />';
}

add_action( 'admin_print_styles-upload.php', 'sk_url_column_css' );
/**
 * Add custom CSS on Media Library page in WP admin
 */
function sk_url_column_css() {
	echo '<style>
			@media only screen and (min-width: 1400px) {
				.fixed .column-media_url {
					width: 15%;
				}
			}
		</style>';
}

Truy cập vào functions.php của chủ đề con.