Cách thêm cột quản trị Kích thước tệp trong Thư viện phương tiện WordPress

Tìm cách thêm cột kích thước tệp trong thư viện phương tiện WordPress?

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :

add_filter( 'manage_media_columns', 'sk_media_columns_filesize' );
/**
* Filter the Media list table columns to add a File Size column.
*
* @param array $posts_columns Existing array of columns displayed in the Media list table.
* @return array Amended array of columns to be displayed in the Media list table.
*/
function sk_media_columns_filesize( $posts_columns ) {
$posts_columns['filesize'] = __( 'File Size', 'my-theme-text-domain' );

return $posts_columns;
}

add_action( 'manage_media_custom_column', 'sk_media_custom_column_filesize', 10, 2 );
/**
* Display File Size custom column in the Media list table.
*
* @param string $column_name Name of the custom column.
* @param int $post_id Current Attachment ID.
*/
function sk_media_custom_column_filesize( $column_name, $post_id ) {
if ( 'filesize' !== $column_name ) {
return;
}

$bytes = filesize( get_attached_file( $post_id ) );

echo size_format( $bytes, 2 );
}

add_action( 'admin_print_styles-upload.php', 'sk_filesize_column_filesize' );
/**
* Adjust File Size column on Media Library page in WP admin
*/
function sk_filesize_column_filesize() {
echo
'<style>
.fixed .column-filesize {
width: 10%;
}
</style>';
}

Nếu bạn muốn sử dụng một plugin tương tự, đây là một số tùy chọn:

  • Công cụ tệp phương tiện
  • Cột quản trị