Cách thay đổi văn bản “Xem danh sách” - Plugin AgentPress Listings

Rất nhiều người dùng đang hỏi câu hỏi này: Làm cách nào để sửa đổi văn bản “Xem danh sách”? . Cách rất đơn giản bạn có thể thay đổi văn bản. Chỉ cần thả đoạn mã sau vào tệp functions.php của bạn và thấy điều kỳ diệu.

add_filter( 'gettext', 'agentpress_change_view_listings_text', 20, 3 );
/**
 * Change view listings text.
 *
 * @link http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Filter_Reference/gettext
 * @see switch http://php.net/manual/en/control-structures.switch.php
 */
function agentpress_change_view_listings_text( $translated_text, $text, $domain ) {
  if ( ( 'agentpress-listings' == $domain ) || ( 'agentpress' == $domain ) ) {
    switch ( $translated_text ) {
      case 'View Listing' :
        $translated_text = __( 'Modified Text', 'agentpress-listings' );
        break;
    }
  }
  return $translated_text;
}

Văn bản “Chế độ xem danh sách” sẽ được thay thế bằng “Văn bản được sửa đổi”.

Giải thích: Mã đang sử dụng bộ lọc gettext () của WordPress . Móc lọc này được áp dụng cho văn bản đã dịch bởi các hàm quốc tế hóa (__ (), _e (), v.v.). Chức năng bộ lọc đang chấp nhận ba đối số: ‘văn bản đã dịch’, ‘văn bản chưa được dịch’ và ‘miền văn bản’.

QUAN TRỌNG: Móc lọc này luôn được áp dụng ngay cả khi quốc tế hóa không có hiệu lực và nếu miền văn bản chưa được tải.

Đoạn mã trên sẽ chỉ hoạt động nếu miền văn bản tải là ‘agentpress-lists’ hoặc ‘agentpress’ .