Cách thay đổi kích thước hình thu nhỏ của hình ảnh sản phẩm trên trang thanh toán Easy Digital Downloads

Theo mặc định, hình thu nhỏ của sản phẩm trên trang thanh toán EDD xuất hiện rất nhỏ (25 x 25). Đây là đoạn mã để đặt kích thước hình ảnh tùy chỉnh cho giống nhau:

add_filter( 'edd_checkout_image_size', 'filter_edd_checkout_image_size', 10, 1 );
/**
 * Change product image thumbnail size on Easy Digital Downloads checkout page.
 *
 * @param array $array default image size (25 x 25).
 * @return custom image size
 */
function filter_edd_checkout_image_size( $array ) {
    return array( 777, 0 );
}

Ở trên, tôi đang đặt 777px làm chiều rộng và cho phép WordPress sử dụng chiều cao tương ứng theo tỷ lệ co của hình ảnh.