Cách thay đổi Đánh dấu tiêu đề tiện ích con trong Genesis

Theo mặc định, các tiêu đề tiện ích con trong Genesis có h3 thẻ như sau:

Nếu bạn muốn thay đổi h3 s thành một thẻ khác, chẳng hạn như div s hoặc h4 s, hãy thêm thông tin sau vào functions.php của chủ đề con của bạn :

// Replace h3 with h4 for all widget titles
add_filter( 'genesis_register_sidebar_defaults', 'custom_register_sidebar_defaults' );
function custom_register_sidebar_defaults( $defaults ) {
$defaults['before_title'] = '<h4 class="widget-title widgettitle">';
$defaults['after_title'] = '</h4>';
return $defaults;
}