Cách tải Bootstrap trong WordPress

Việc thêm phần sau vào giao diện con sẽ tải các tệp CSS và JS được rút gọn của Boostrap ở đầu trang và chân trang tương ứng trong trang web WordPress của bạn.functions.php

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'custom_load_bootstrap' );
/**
 * Enqueue Bootstrap.
 */
function custom_load_bootstrap() {
    wp_enqueue_style( 'bootstrap-css', '//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta/css/bootstrap.min.css' );

    wp_enqueue_script( 'bootstrap-js', '//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta/js/bootstrap.min.js', array( 'jquery' ), CHILD_THEME_VERSION, true );
}

Nếu CHILD_THEME_VERSION không được đặt trong chủ đề con của bạn, nó có thể được thực hiện như vậy:

define( 'CHILD_THEME_VERSION', '2.3.0' );

Để nhận URL của phiên bản mới nhất hiện tại của tệp css và js, hãy truy cập vào đây.