Cách liên kết Dòng giới thiệu với URL trang web trong Genesis

Bạn muốn làm cho mô tả trang web có thể nhấp vào trang chủ?

Đây là một cách mà điều này có thể được thực hiện.

add_filter( 'genesis_markup_site-description_open', 'insert_html_opening_site_description_markup', 10, 2 );
/**
 * Appends HTML to the opening markup for .site-description.
 *
 * @param string $open_html HTML tag being processed by the API.
 * @param array $args    Array with markup arguments.
 *
 * @return string
 */
function insert_html_opening_site_description_markup( $open_html, $args ) {
  if ( $open_html ) {
    $additional_html = '<a href="' . trailingslashit( home_url() ) . '">';
    $open_html = $open_html . $additional_html;
  }

  return $open_html;
}

add_filter( 'genesis_markup_site-description_close', 'insert_html_closing_site_description_markup', 10, 2 );
/**
 * Appends HTML to the closing markup for .site-description.
 *
 * @param string $close_html HTML tag being processed by the API.
 * @param array $args    Array with markup arguments.
 *
 * @return string
 */
function insert_html_closing_site_description_markup( $close_html, $args ) {
  if ( $close_html ) {
    $additional_html = '</a>';
    $close_html = $close_html . $additional_html;
  }

  return $close_html;
}

Mã đi trong chủ đề con .functions.php