Cách làm cho trang Bài đăng tuân theo cài đặt bố cục Trang của nó trong Genesis

Trong Trang Genesis, bố cục cụ thể ghi đè bố cục mặc định từ cài đặt chủ đề. Nhưng điều tương tự không áp dụng cho Trang được đặt làm trang Bài đăng (trong Cài đặt> Đọc). Bất kể bạn chọn bố cục nào khi chỉnh sửa Trang này, bố cục mặc định sẽ tiếp tục được sử dụng trừ khi mã sau được thêm vào functions.php của chủ đề con :

/**
 * Make Posts page obey its Page layout setting
 */
add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', 'sk_do_posts_page_layout' );
function sk_do_posts_page_layout( $opt ) {

	if ( ! is_home() ) {
		return;
	}

	$opt = get_post_meta( get_option( 'page_for_posts' ), '_genesis_layout', true );

	return $opt;

}