Cách hiển thị Hình ảnh nổi bật trước khi nhập nội dung trên Bài đăng và Trang trong Genesis

Polly trong nhóm Facebook GenesisWP muốn biết làm thế nào Hình ảnh nổi bật đính kèm với Bài đăng và Trang có thể được hiển thị tự động phía trên nội dung trong Genesis.

Bước 1

Thêm phần sau vào cuối functions.php của chủ đề con :

// Register a custom image size for Singular Featured images
add_image_size( 'singular-featured-thumb', 800, 250, true );

add_action( 'genesis_before_entry', 'sk_display_featured_image' );
function sk_display_featured_image() {
if ( ! is_singular( array( 'post', 'page' ) ) ) {
return;
}
if ( ! has_post_thumbnail() ) {
return;
}
// Display featured image above content
echo '<div class="singular-featured-image">';
genesis_image( array( 'size' => 'singular-featured-thumb' ) );
echo '</div>';
}

Bước 2

Thêm phần sau vào style.css của chủ đề con và sửa đổi tùy thuộc vào chủ đề con nào đang hoạt động:

.singular-featured-image img {
	vertical-align: top;
}

@media only screen and (max-width: 800px) {
	.singular-featured-image {
		margin-bottom: 40px;
	}
}