Cách hiển thị danh sách các Thẻ không có thứ tự trong Mẫu Trang Lưu trữ Genesis

Trong kênh #beginners của Slack, một người dùng đã hỏi:

Tôi đang cố gắng tạo một mẫu trang lưu trữ sẽ xuất ra một danh sách các thẻ không có thứ tự. Tôi muốn danh sách được sắp xếp theo tên. Ai đó có thể chỉ cho tôi đi đúng hướng không?

Tôi đang sửa đổi mẫu lưu trữ Genesis. Theo mặc định, nó sẽ xuất ra một trang với danh sách các trang, danh mục, tác giả, bài viết gần đây. Tôi muốn thêm danh sách các thẻ vào trang này.

Chúng tôi có thể sao chép / tải lên page_archive.php từ thư mục chủ đề genesis vào thư mục chủ đề con và thêm mã sau vào bất cứ nơi nào hiển thị danh sách thẻ không có thứ tự:

<h4><?php _e( 'Tags:', 'genesis' ); ?></h4>
<?php wp_tag_cloud( 'format=list&number=0&smallest=100&largest=100&unit=%' ); ?>