Cách đặt tiêu đề tùy chỉnh cho trang Bài đăng trong WordPress

Khi một Trang tĩnh (thường có tiêu đề Blog ) được đặt làm trang Bài đăng tại Cài đặt> Đọc trong WordPress, tiêu đề của nó thường sẽ xuất hiện tại example.com/blog.

Cách dễ nhất để đặt những gì xuất hiện dưới dạng tiêu đề của trang Bài đăng là thay đổi nó trong phần phụ trợ.

Nhưng vì một số lý do, nếu bạn muốn văn bản tiêu đề giao diện người dùng khác với tiêu đề phụ trợ, thì the_title filter hook chính là người bạn của bạn.

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề đang hoạt động sẽ làm cho văn bản “Tin tức mới nhất” xuất hiện dưới dạng tiêu đề trang Bài đăng trên trang Bài đăng:

add_filter( 'the_title', 'custom_posts_page_title', 10, 2 );
/**
 * Sets custom title for the Posts page.
 *
 * @param string $title Current title.
 * @param int $id The post ID.
 *
 * @return string Modified title.
 */
function custom_posts_page_title( $title, $id ) {
  // get the id of Posts page.
  $posts_page = get_option( 'page_for_posts' );

  // if we are not on an inner Posts page, abort.
  if ( ! is_home() || is_front_page() ) {
    return $title;
  }

  // if the current entry's ID matches with that of the Posts page..
  if ( $id == $posts_page ) {
    // set your new title here.
    $title = 'Latest News';
  }

  return $title;
}