Cách đặt thẻ Tiêu đề cho Tiêu đề mục trong Genesis có điều kiện

Một người dùng trong Genesis Facebook hỏi:

làm thế nào để gói các mục danh mục đầu tư trên archive-portfolio.php trong h3 và không phải trong thẻ h2? tôi đang sử dụng plugin này (https://github.com/copyblogger/genesis-portfolio-pro) cảm ơn rất nhiều

genesis_entry_title_wrap Móc lọc có thể được sử dụng để thay đổi các thẻ tiêu đề từ h1 mặc định (nếu HTML5 với các tiêu đề ngữ nghĩa) hoặc h2 sang một thẻ khác, giả sử h3 như sau:

// Wrap entry titles on 'portfolio' post type archive page in h3 tags
add_filter( 'genesis_entry_title_wrap', 'sk_set_custom_entry_title_wrap' );
function sk_set_custom_entry_title_wrap( $wrap ) {

	if ( is_post_type_archive( 'portfolio' ) ) {
		$wrap = 'h3';
	}

	return $wrap;

}

Thêm phần trên vào functions.php của chủ đề con sẽ thay đổi trình bao bọc tiêu đề mục nhập từ thành h3 cho tất cả các mục trên portfolio trang lưu trữ CPT.