Cách chuyển vị trí các tiêu đề trong đầu ra của các tiện ích Bài đăng nổi bật của Genesis

Trong các bài đăng được xuất ra bởi tiện ích Bài viết nổi bật của Genesis, tiêu đề xuất hiện bên dưới các hình ảnh nổi bật theo mặc định. Bạn muốn di chuyển tiêu đề lên trên các hình ảnh như thế này?

Thay thế toàn bộ mã trong class-custom-feature-post.php bằng như sau:

/**
 * Plugin Name
 *
 * @package      Custom_Featured_Post_Widget
 * @author      Gary Jones
 * @license      GPL-2.0+
 * @link       http://gamajo.com/
 * @copyright     2013 Gary Jones, Gamajo Tech
 */

/**
 * Custom Featured Post widget class.
 *
 * @package Custom_Featured_Post_Widget
 * @author Gary Jones
 */
class Custom_Featured_Post extends Genesis_Featured_Post {

	/**
	 * Echo the widget content.
	 *
	 * @since 1.0.0
	 *
	 * @param array $args Display arguments including before_title, after_title, before_widget, and after_widget.
	 * @param array $instance The settings for the particular instance of the widget
	 */
	function widget( $args, $instance ) {

		global $wp_query, $_genesis_displayed_ids;

		//* Merge with defaults
		$instance = wp_parse_args( (array) $instance, $this->defaults );

		echo $args['before_widget'];

		//* Set up the author bio
		if ( ! empty( $instance['title'] ) )
			echo $args['before_title'] . apply_filters( 'widget_title', $instance['title'], $instance, $this->id_base ) . $args['after_title'];

		$query_args = array(
			'post_type'      => 'post',
			'cat'         => $instance['posts_cat'],
			'showposts'      => $instance['posts_num'],
			'offset'       => $instance['posts_offset'],
			'orderby'       => $instance['orderby'],
			'order'        => $instance['order'],
			'ignore_sticky_posts' => $instance['exclude_sticky'],
		);

		//* Exclude displayed IDs from this loop?
		if ( $instance['exclude_displayed'] )
			$query_args['post__not_in'] = (array) $_genesis_displayed_ids;

		$wp_query = new WP_Query( $query_args );

		if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();

			$_genesis_displayed_ids[] = get_the_ID();

			genesis_markup( array(
				'html5'  => '<article %s>',
				'xhtml'  => sprintf( '<div class="%s">', implode( ' ', get_post_class() ) ),
				'context' => 'entry',
			) );

			if ( $instance['show_title'] )
				echo genesis_html5() ? '<header class="entry-header">' : '';

				if ( ! empty( $instance['show_title'] ) ) {

					$title = get_the_title() ? get_the_title() : __( '(no title)', 'genesis' );

					/**
					 * Filter the featured post widget title.
					 *
					 * @since 2.2.0
					 *
					 * @param string $title  Featured post title.
					 * @param array $instance {
					 *   Widget settings for this instance.
					 *
					 *   @type string $title          Widget title.
					 *   @type int  $posts_cat        ID of the post category.
					 *   @type int  $posts_num        Number of posts to show.
					 *   @type int  $posts_offset      Number of posts to skip when
					 *                      retrieving.
					 *   @type string $orderby         Field to order posts by.
					 *   @type string $order          ASC fr ascending order, DESC for
					 *                      descending order of posts.
					 *   @type bool  $exclude_displayed    True if posts shown in main output
					 *                      should be excluded from this widget
					 *                      output.
					 *   @type bool  $show_image       True if featured image should be
					 *                      shown, false otherwise.
					 *   @type string $image_alignment     Image alignment: alignnone,
					 *                      alignleft, aligncenter or alignright.
					 *   @type string $image_size       Name of the image size.
					 *   @type bool  $show_gravatar      True if author avatar should be
					 *                      shown, false otherwise.
					 *   @type string $gravatar_alignment   Author avatar alignment: alignnone,
					 *                      alignleft or aligncenter.
					 *   @type int  $gravatar_size      Dimension of the author avatar.
					 *   @type bool  $show_title       True if featured page title should
					 *                      be shown, false otherwise.
					 *   @type bool  $show_byline       True if post info should be shown,
					 *                      false otherwise.
					 *   @type string $post_info        Post info contents to show.
					 *   @type bool  $show_content      True if featured page content
					 *                      should be shown, false otherwise.
					 *   @type int  $content_limit      Amount of content to show, in
					 *                      characters.
					 *   @type int  $more_text        Text to use for More link.
					 *   @type int  $extra_num        Number of extra post titles to show.
					 *   @type string $extra_title       Heading for extra posts.
					 *   @type bool  $more_from_category   True if showing category archive
					 *                      link, false otherwise.
					 *   @type string $more_from_category_text Category archive link text.
					 * }
					 * @param array $args   {
					 *   Widget display arguments.
					 *
					 *   @type string $before_widget Markup or content to display before the widget.
					 *   @type string $before_title Markup or content to display before the widget title.
					 *   @type string $after_title  Markup or content to display after the widget title.
					 *   @type string $after_widget Markup or content to display after the widget.
					 * }
					 */
					$title = apply_filters( 'genesis_featured_post_title', $title, $instance, $args );
					$heading = genesis_a11y( 'headings' ) ? 'h4' : 'h2';

					if ( genesis_html5() )
						printf( '<%s class="entry-title"><a href="%s">%s</a></%s>', $heading, get_permalink(), $title, $heading );
					else
						printf( '<%s><a href="%s">%s</a></%s>', $heading, get_permalink(), $title, $heading );

				}

				if ( ! empty( $instance['show_byline'] ) && ! empty( $instance['post_info'] ) )
					printf( genesis_html5() ? '<p class="entry-meta">%s</p>' : '<p class="byline post-info">%s</p>', do_shortcode( $instance['post_info'] ) );

			if ( $instance['show_title'] )
				echo genesis_html5() ? '</header>' : '';

			$image = genesis_get_image( array(
				'format' => 'html',
				'size'  => $instance['image_size'],
				'context' => 'featured-post-widget',
				'attr'  => genesis_parse_attr( 'entry-image-widget', array ( 'alt' => get_the_title() ) ),
			) );

			if ( $instance['show_image'] && $image ) {
				$role = empty( $instance['show_title'] ) ? '' : 'aria-hidden="true"';
				printf( '<a href="%s" class="%s" %s>%s</a>', get_permalink(), esc_attr( $instance['image_alignment'] ), $role, $image );
			}

			if ( ! empty( $instance['show_gravatar'] ) ) {
				echo '<span class="' . esc_attr( $instance['gravatar_alignment'] ) . '">';
				echo get_avatar( get_the_author_meta( 'ID' ), $instance['gravatar_size'] );
				echo '</span>';
			}

			if ( ! empty( $instance['show_content'] ) ) {

				echo genesis_html5() ? '<div class="entry-content">' : '';

				if ( 'excerpt' == $instance['show_content'] ) {
					the_excerpt();
				}
				elseif ( 'content-limit' == $instance['show_content'] ) {
					the_content_limit( (int) $instance['content_limit'], genesis_a11y_more_link( esc_html( $instance['more_text'] ) ) );
				}
				else {

					global $more;

					$orig_more = $more;
					$more = 0;

					the_content( genesis_a11y_more_link( esc_html( $instance['more_text'] ) ) );

					$more = $orig_more;

				}

				echo genesis_html5() ? '</div>' : '';

			}

			genesis_markup( array(
				'html5' => '</article>',
				'xhtml' => '</div>',
			) );

		endwhile; endif;

		//* Restore original query
		wp_reset_query();

		//* The EXTRA Posts (list)
		if ( ! empty( $instance['extra_num'] ) ) {
			if ( ! empty( $instance['extra_title'] ) )
				echo $args['before_title'] . esc_html( $instance['extra_title'] ) . $args['after_title'];

			$offset = intval( $instance['posts_num'] ) + intval( $instance['posts_offset'] );

			$query_args = array(
				'cat'    => $instance['posts_cat'],
				'showposts' => $instance['extra_num'],
				'offset'  => $offset,
			);

			$wp_query = new WP_Query( $query_args );

			$listitems = '';

			if ( have_posts() ) {
				while ( have_posts() ) {
					the_post();
					$_genesis_displayed_ids[] = get_the_ID();
					$listitems .= sprintf( '<li><a href="%s">%s</a></li>', get_permalink(), get_the_title() );
				}

				if ( mb_strlen( $listitems ) > 0 )
					printf( '<ul>%s</ul>', $listitems );
			}

			//* Restore original query
			wp_reset_query();
		}

		if ( ! empty( $instance['more_from_category'] ) && ! empty( $instance['posts_cat'] ) )
			printf(
				'<p class="more-from-category"><a href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></p>',
				esc_url( get_category_link( $instance['posts_cat'] ) ),
				esc_attr( get_cat_name( $instance['posts_cat'] ) ),
				esc_html( $instance['more_from_category_text'] )
			);

		echo $args['after_widget'];

	}

}