Cách chỉ hiển thị đường dẫn trên các trang nội dung có chiều rộng đầy đủ trong Genesis

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :

// Show breadcrumbs (if enabled in Genesis theme settings) only on full-width-content pages
add_action( 'genesis_before_content', 'sk_conditional_breadcrumbs' );
function sk_conditional_breadcrumbs() {

	// get the page layout
	$site_layout = genesis_site_layout();

	// if the page uses full-width-content layout, abort.
	if ( 'full-width-content' == $site_layout ) {
		return;
	}

	// remove Breadcrumbs
	remove_action( 'genesis_before_loop', 'genesis_do_breadcrumbs' );

}