Cách buộc toàn bộ nội dung trên một kho lưu trữ danh mục cụ thể trong Genesis

Kịch bản: Các đoạn trích nhập được đặt để xuất hiện trên các kho lưu trữ nội dung trong cài đặt chủ đề Genesis.

Yêu cầu: Hiển thị đầy đủ nội dung cho tất cả các bài đăng trên một trang lưu trữ danh mục cụ thể.

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :

add_filter( 'genesis_pre_get_option_content_archive', 'custom_force_full_content' );
/**
 * Force full content on a specific category archive. 
 */
function custom_force_full_content() {
    if ( is_category( 'category-1' ) ) {
        return 'full';
    }
}

Thay thế bằng slug hoặc tên của danh mục mong muốn của bạn.category-1