Cách bọc các tiêu đề mục nhập bên trong một div tùy chỉnh trong Genesis

Trong kênh #beginners của Genesis Slack, người dùng muốn biết cách các tiêu đề mục nhập h1 / h2 có thể được giữ bên trong một div.

Các thẻ div mở và đóng có thể được thêm xung quanh tiêu đề mục nhập bằng cách sử dụng các hàm được nối để genesis_entry_header thích như vậy:

// Add custom opening div for post title
add_action( 'genesis_entry_header', 'sk_do_post_title_before', 7 );
function sk_do_post_title_before() {
echo '<div class="my-entry-title">';
}

// Add custom closing div for post title
add_action( 'genesis_entry_header', 'sk_do_post_title_after' );
function sk_do_post_title_after() {
echo '</div>';
}