Cách bật Hộp tác giả trong Genesis trên các mục nhập chỉ thuộc loại 'bài đăng'

Thêm

//* Display author box on single posts
add_filter( 'get_the_author_genesis_author_box_single', '__return_true' );

trong functions.php khi sử dụng Genesis sẽ bật hộp tác giả cho tất cả người dùng trên các mục nhập đơn lẻ của tất cả các loại bài đăng (bài đăng blog tiêu chuẩn, mục nhập Loại bài đăng tùy chỉnh, v.v.).

Nếu bạn muốn nó chỉ được hiển thị trên các trang bài đăng blog đơn lẻ mà không hiển thị trên các trang đơn lẻ của các loại bài đăng khác, hãy thay đổi mã trên thành

// Enable Author Box on single entries of 'post' type only
add_filter( 'get_the_author_genesis_author_box_single', 'sk_author_box_single' );
function sk_author_box_single() {

	if ( is_singular( 'post' ) ) {
		return true;
	}

}