Cách áp dụng bố cục Nội dung đầy đủ cho các kho lưu trữ trong Genesis

Tìm cách xóa (các) thanh bên trên tất cả các trang lưu trữ trong trang Genesis của bạn? Chỉ cần thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con .

// Force full content layout on archives
add_action( 'get_header', function () {
	if ( !is_archive() ) {
		return;
	}

	add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
} );