Các đoạn mã hay có trong Plugin WP Extra

Các đoạn mã hay có trong Plugin WP Extra
0

Chào các bạn,

Trong lúc hoàn thành plugin WP Extra, Ad có ghi ra 1 số hàm nhằm giúp các bạn tự xây dựng cho mình 1 hệ thống các tính năng hay cho website của riêng bạn.
Lưu ý: Nhớ backup trước khi thực hiện thêm bớt hàm functions

1. Xoá định dạng các thẻ html không cần thiết

Giải thích: Mã này chỉ hoạt động trong Bài Viết (Post), không hoạt động đối với Trang (Page) nhằm tránh xung đột với các thẻ HTML trong thiết kế theme.

add_filter('tiny_mce_before_init','vnex_clean_html_tinymce');
function vnex_clean_html_tinymce ($in) {
	global $post_type;
	if ( $post_type === 'post' ) {
		$in['paste_preprocess'] = "function(plugin, args){
		var whitelist = 'p,b,strong,i,em,h2,h3,h4,h5,h6,ul,li,ol,a,href';
		var stripped = jQuery('<div>' + args.content + '</div>');
		var els = stripped.find('*').not(whitelist);
		for (var i = els.length - 1; i >= 0; i--) {
		 var e = els[i];
		 jQuery(e).replaceWith(e.innerHTML);
		}
		stripped.find('*').removeAttr('id').removeAttr('class').removeAttr('style');
		args.content = stripped.html();
		}";
	}
	$in['forced_root_block'] = "";
	$in['force_p_newlines'] = true;
	return $in;
}
1 Like

Anh làm thêm chuyển đổi từ b -> strongi -> em luôn thì hay quá.
Function này giúp em tiết kiệm khá nhiều thời gian. Cảm ơn anh :smiley:

Trong WP có sẵn chức năng Replace mà e :slight_smile:

2. Thêm Edit (Classic) đơn giản mà không cần dùng Plugin.

add_action( 'plugins_loaded', 'classic_editor_init_actions' );
function classic_editor_init_actions() {
	$gutenberg = false;
	if ( isset( $_GET['classic-editor'] ) ) {
		add_filter( 'use_block_editor_for_post_type', '__return_false', 100 );
	}
	add_filter( 'page_row_actions', 'classic_editor_add_edit_links', 15, 2 );
	add_filter( 'post_row_actions', 'classic_editor_add_edit_links', 15, 2 );
	if ( ! $gutenberg ) {
		add_filter( 'redirect_post_location', 'classic_editor_redirect_location' );
	}
}
function classic_editor_redirect_location( $location ) {
	if (
		isset( $_REQUEST['classic-editor'] ) ||
		( isset( $_POST['_wp_http_referer'] ) && strpos( $_POST['_wp_http_referer'], '&classic-editor' ) !== false )
	) {
		$location = add_query_arg( 'classic-editor', '', $location );
	}
	return $location;
}
function classic_editor_add_edit_links( $actions, $post ) {
	if ( 'trash' === $post->post_status || ! post_type_supports( $post->post_type, 'editor' ) ) {
		return $actions;
	}
	$edit_url = get_edit_post_link( $post->ID, 'raw' );
	if ( ! $edit_url ) {
		return $actions;
	}
	$edit_url = add_query_arg( 'classic-editor', '', $edit_url );
	$title    = _draft_or_post_title( $post->ID );
	$edit_action = array(
		'classic' => sprintf(
			'<a href="%s" aria-label="%s">%s</a>',
			esc_url( $edit_url ),
			esc_attr( sprintf(
				__( 'Edit &#8220;%s&#8221; in the classic editor', 'classic-editor' ),
				$title
			) ),
			__( 'Edit (Classic)', 'classic-editor' )
		),
	);
	$edit_offset = array_search( 'edit', array_keys( $actions ), true );
	array_splice( $actions, $edit_offset + 1, 0, $edit_action );
	return $actions;
}

Hình ảnh sau khi thêm

1 Like

Ẩn plugin không cho người khác thấy

Rất đơn giản với đoạn mã sau đây vào file functions.php

function wpvn_hide_plugin() {
 global $wp_list_table;
 $hidearr = array('woocommerce/woocommerce.php'); //Link plugin
 $myplugins = $wp_list_table->items;
 foreach ($myplugins as $key => $val) {
  if (in_array($key,$hidearr)) {
   unset($wp_list_table->items[$key]);
  }
 }
}
add_action('pre_current_active_plugins', 'wpvn_hide_plugin');
// Nguồn WordPressVN

ad ơi, em thêm vào function rồi mà nó không có ạ