Các chức năng của Genesis Sample theo Tiêu chuẩn Tài liệu PHP của WordPress

Gần đây tôi đã thiết lập WPCS (Tiêu chuẩn mã hóa WordPress) trong trình soạn thảo của tôi, Sublime Text và kể từ đó đã chăm chỉ thêm các khối nhận xét thích hợp cho các mã khác nhau mà tôi sử dụng / viết, nhờ vào các đề xuất mã tự động hoặc linting.

Nhìn vào mã trong functions.php của Genesis Sample 2.2.4 mới nhất hiện tại, có những cải tiến nhỏ có thể được thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn tài liệu WordPress.

Dưới đây là các functions.php của Genesis Sample được cập nhật:

/**
 * Genesis Sample.
 *
 * This file adds functions to the Genesis Sample Theme.
 *
 * @package Genesis Sample
 * @author StudioPress
 * @license GPL-2.0+
 * @link  http://www.studiopress.com/
 */

// Start the engine.
include_once( get_template_directory() . '/lib/init.php' );

// Setup Theme.
include_once( get_stylesheet_directory() . '/lib/theme-defaults.php' );

// Set Localization (do not remove).
load_child_theme_textdomain( 'genesis-sample', apply_filters( 'child_theme_textdomain', get_stylesheet_directory() . '/languages', 'genesis-sample' ) );

// Add Image upload and Color select to WordPress Theme Customizer.
require_once( get_stylesheet_directory() . '/lib/customize.php' );

// Include Customizer CSS.
include_once( get_stylesheet_directory() . '/lib/output.php' );

// Child theme (do not remove).
define( 'CHILD_THEME_NAME', 'Genesis Sample' );
define( 'CHILD_THEME_URL', 'http://www.studiopress.com/' );
define( 'CHILD_THEME_VERSION', '2.2.4' );

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'genesis_sample_enqueue_scripts_styles' );
/**
 * Enqueue Scripts and Styles.
 */
function genesis_sample_enqueue_scripts_styles() {

	wp_enqueue_style( 'genesis-sample-fonts', '//fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,600,700', array(), CHILD_THEME_VERSION );
	wp_enqueue_style( 'dashicons' );

	wp_enqueue_script( 'genesis-sample-responsive-menu', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/responsive-menu.js', array( 'jquery' ), '1.0.0', true );
	$output = array(
		'mainMenu' => __( 'Menu', 'genesis-sample' ),
		'subMenu' => __( 'Menu', 'genesis-sample' ),
	);
	wp_localize_script( 'genesis-sample-responsive-menu', 'genesisSampleL10n', $output );

}

// Add HTML5 markup structure.
add_theme_support( 'html5', array( 'caption', 'comment-form', 'comment-list', 'gallery', 'search-form' ) );

// Add Accessibility support.
add_theme_support( 'genesis-accessibility', array( '404-page', 'drop-down-menu', 'headings', 'rems', 'search-form', 'skip-links' ) );

// Add viewport meta tag for mobile browsers.
add_theme_support( 'genesis-responsive-viewport' );

// Add support for custom header.
add_theme_support( 'custom-header', array(
	'width'      => 600,
	'height'     => 160,
	'header-selector' => '.site-title a',
	'header-text'   => false,
	'flex-height'   => true,
) );

// Add support for custom background.
add_theme_support( 'custom-background' );

// Add support for after entry widget.
add_theme_support( 'genesis-after-entry-widget-area' );

// Add support for 3-column footer widgets.
add_theme_support( 'genesis-footer-widgets', 3 );

// Add Image Sizes.
add_image_size( 'featured-image', 720, 400, true );

// Rename primary and secondary navigation menus.
add_theme_support( 'genesis-menus' , array(
	'primary' => __( 'After Header Menu', 'genesis-sample' ),
	'secondary' => __( 'Footer Menu', 'genesis-sample' ),
) );

// Reposition the secondary navigation menu.
remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_subnav' );
add_action( 'genesis_footer', 'genesis_do_subnav', 5 );

add_filter( 'wp_nav_menu_args', 'genesis_sample_secondary_menu_args' );
/**
 * Reduce the secondary navigation menu to one level depth.
 *
 * @param array $args An array containing wp_nav_menu() arguments.
 * @return array $args Modified array containing wp_nav_menu() arguments.
 */
function genesis_sample_secondary_menu_args( $args ) {

	if ( 'secondary' !== $args['theme_location'] ) {
		return $args;
	}

	$args['depth'] = 1;

	return $args;

}

add_filter( 'genesis_author_box_gravatar_size', 'genesis_sample_author_box_gravatar' );
/**
 * Modify size of the Gravatar in the author box.
 *
 * @param int $size Current size of gravatar. Default is 70.
 * @return int Modified size of gravatar.
 */
function genesis_sample_author_box_gravatar( $size ) {

	return 90;

}

add_filter( 'genesis_comment_list_args', 'genesis_sample_comments_gravatar' );
/**
 * Modify size of the Gravatar in the entry comments.
 *
 * @param array $args Current arguments for the list of comments.
 * @return array Modified arguments with size of gravatar changed from the default of 48.
 */
function genesis_sample_comments_gravatar( $args ) {

	$args['avatar_size'] = 60;

	return $args;

}