Buộc bố cục cho các Trang có trang con trong Genesis

Thêm phần sau vào functions.phps của chủ đề con sẽ áp dụng bố cục cho tất cả các Trang tĩnh có con và ghi đè bố cục mặc định được đặt trong cài đặt chủ đề Genesis (nhưng không phải bố cục được áp dụng ở cấp Trang):content-sidebar

// Apply layout to static Pages that have children (subpages)
add_action( 'get_header', 'sk_force_layout' );
function sk_force_layout() {

	global $post;

	// if we are on a static Page and if it does not have a parent
	if ( is_singular( 'page' ) && !$post->post_parent ) {
		add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_content_sidebar' );
	}

}