Bỏ qua hóa đơn cho đơn hàng bị hủy và không thành công trong PDF Invoice Plugin của WooCommerce

Tôi muốn bỏ qua hóa đơn cho đơn hàng đã hủy và không thành công của mình. Tôi đang sử dụng plugin WooCommerce PDF Invoice. Đó là công việc rất đơn giản và dễ dàng. Plugin có bộ lọc bepi_skip_invoice_generation . Vì vậy, bạn có thể làm điều đó mà không cần chỉnh sửa plugin cốt lõi.

function cpaul_skip_invoice_generation( $bool, $status, $order ) {
  /**
   * wc-failed slug is for Failed order
   * wc-cancelled slug is for Cancelled order
   */
  if( $status == "wc-failed" || $status == 'wc-cancelled' )
  	return true; // true to skip
  return bool;
}
add_filter( 'bewpi_skip_invoice_generation', 'cpaul_skip_invoice_generation', 10, 3 );

Chỉ cần thả đoạn mã trên vào tệp functions.php hoặc tệp plugin tùy chỉnh của bạn và thấy điều kỳ diệu.