Biểu tượng xã hội đơn giản Chữ viết trình tiết kiệm kiểu màu

Nếu bạn sử dụng tiện ích con Biểu tượng xã hội đơn giản tại nhiều khu vực tiện ích con trên trang web của mình, nó sẽ luôn thực hiện cài đặt tiện ích con cuối cùng (Màu nền, màu phông chữ, màu đường viền, v.v.). Tôi đã giải quyết vấn đề này ngày hôm nay. Tôi đã thêm các tập lệnh sau vào tệp functions.php:

/**
* Add custom css in <head> tag
*
* @author Genesis Developer
* @license GPL-2.0+
* @link http://genesisdeveloper.me/
* @copyright Copyright ( c ) 2015, Genesis Developer.
*/
//* Add the following codes in your functions.php file
if ( class_exists( 'Simple_Social_Icons_Widget' ) ) {
add_action( 'wp_head', 'simple_social_icons_css' );
function simple_social_icons_css() {
$obj = new Simple_Social_Icons_Widget();
/** Pull widget settings */
$all_instances = $obj->get_settings();
foreach( $all_instances as $key => $options ) :
$instance = wp_parse_args( $all_instances[$key] );
$font_size = round( (int) $instance['size'] / 2 );
$icon_padding = round ( (int) $font_size / 2 );
/** The CSS to output */
$css = '#' . 
$obj->id_base . '-' . $key .' ul li a,
#'. $obj->id_base . '-' . $key . ' ul li a:hover {
background-color: ' . $instance['background_color'] . ' !important;
border-radius: ' . $instance['border_radius'] . 'px;
color: ' . $instance['icon_color'] . ' !important;
border: ' . $instance['border_width'] . 'px ' . $instance['border_color'] . ' solid !important;
font-size: ' . $font_size . 'px;
padding: ' . $icon_padding . 'px;
}
#'. $obj->id_base . '-' . $key . ' ul li a:hover {
background-color: ' . $instance['background_color_hover'] . ' !important;
border-color: ' . $instance['border_color_hover'] . ' !important;
color: ' . $instance['icon_color_hover'] . ' !important;
}';
/** Minify a bit */
$css = str_replace( "\t", '', $css );
$css = str_replace( array( "\n", "\r" ), ' ', $css );
/** Echo the CSS */
echo '<style type="text/css" media="screen">' . $css . '</style>';
endforeach;
}
}