Biến máy tính không sử dụng thành server

Biến máy tính không sử dụng thành server
0