Ẩn vòng lặp đọc thêm các nút cho các mặt hàng hết hàng

Bạn cần thêm mã này vào tệp chủ đề con của mình hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Vui lòng không thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

/**
 * Hide loop read more buttons for out of stock items 
 */
if (!function_exists('woocommerce_template_loop_add_to_cart')) {
	function woocommerce_template_loop_add_to_cart() {
		global $product;
		if ( ! $product->is_in_stock() || ! $product->is_purchasable() ) return;
		wc_get_template('loop/add-to-cart.php');
	}
}