Ẩn số lượng sản phẩm danh mục phụ trong kho lưu trữ sản phẩm

Thêm mã này vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Vui lòng không thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

/**
 * Hide category product count in product archives
 */
add_filter( 'woocommerce_subcategory_count_html', '__return_false' );