All-in-One WP Migration Unlimited

Thay số 28 trong file constants.php thành 2800000 hoặc số bất kỳ:

define( 'AI1WM_MAX_FILE_SIZE', 2 << 28 );

Chúc ae vượt rào thành công :smile:

1 Like

Nếu các bạn muốn nhập dữ liệu lớn, mở file .htaccess thêm nội dung bên dưới

php_value upload_max_filesize 20480M
php_value post_max_size 20480M
php_value memory_limit 512M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Chúc các bạn thành công.